แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2563

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2563

Logo pkru

 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2563

ดาวน์โหลด : ประกาศ

©2020 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต