กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คำชี้แจง

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จะต้องเข้าร่วมทุกคน

 

  1. นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าชมกิจกรรมถ่ายทอดสด การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.45 – 11.30 น
  2. หลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด ภายในระยะเวลา 30 นาที นักศึกษาต้องเข้าสู่เว็บไซต์ http://freshman.pkru.ac.th/ ทำการเลือก Tab ข้อมูลปฐมนิเทศนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมลล์นามสกุล Gmail เพื่อทำแบบทดสอบและตอบแบบประเมิน
  3. นักศึกษาจะต้องทำคะแนนสอบได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าผ่านกิจกรรม และได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
  4. นักศึกษาสามารถนำเอาเกียรติบัตรดังกล่าว มาขอรับชั่วโมงกิจกรรม ได้ที่งานวินัยและพัฒนาทักษะชีวิต ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (ช่วงเปิดภาคเรียนตามปกติ)
  5. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับคณะต่อไป ตามลำดับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา
โทร : 064-9180085 ,โทรสาร : 076-523094-7 ต่อ 1300

 12 6 63


ลงทะเบียน เพื่อทำแบบทดสอบ (Gmail)

QR fresman 2

ลิงก์ที่ 1 : แบบทดสอบ

ลิงก์ที่ 2 : แบบทดสอบ


กำหนดการ
กำหนดการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วัน / เวลา รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
09.45 - 10.00 น.

เริ่มเปิดสัญญาณการถ่ายสดผ่าน Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- ชมวีดีทัศน์กิจกรรมนักศึกษา และแนะนํามหาวิทยาลัย

10.00 - 10.15 น.

ช่วงที่ 1 ต้อนรับนักศึกษาใหม่

- ชมวิดีทัศน์แนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัย

- กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

10.15 - 10.30 น.

ช่วงที่ 2 การบรรยาย “ระบบการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เอกสารบรรยาย

10.30 - 10.45 น.

ช่วงที่ 3 การบรรยาย “กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา” โดย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เอกสารบรรยาย

10.45 - 11.15 น.

ช่วงที่ 4 ถาม - ตอบ (Q&A)

11.30 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

14.00 น.

การปฐมนิเทศ แยกตามคณะ

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2563
13.30 - 16.30 น.

การปฐมนิเทศ แยกตามคณะ (ต่อ)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
9.00 - 9.15 น.

เริ่มเปิดสัญญาณการถ่ายสดผ่าน Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เริ่มเปิดสัญญาณการถ่ายสดผ่าน Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- พิธีเปิด

- ชมวิดีทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.15 - 11.00 น.

- แนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา

  1. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
  2. ระบบบริการการศึกษา REG
  3. ระบบ web portal
  4. ระบบบริการ e-mail @pkru.ac.th
  5. ระบบบริการ MS o365

- ข้อกำหนดการสอบวัดระดับความรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา

การทดสอบ

- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทดสอบวัดระดับความรู้ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบจะเปิดให้สอบตั้งแต่จบการบรรยาย จนถึง วันที่ 27 มิ.ย 2563 เวลา 16.00 น.)

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

- แนะนำบริการหอสมุด

14.00 - 15.00 น.

- แนะนำการใช้งานระบบพัฒนาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา

- ข้อกำหนดการสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา

การทดสอบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทดสอบวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ (ระบบจะเปิดให้สอบวันที่ 1-3 ก.ค 2563)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

©2020 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต